vendegeknek_header

MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA BEVEZETÉSE!

MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA BEVEZETÉSE!

Kedves Horgásztársak!

A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Választmányának egyhangú döntése alapján 2019. január 01-jével bevezetésre kerül a Magyar Horgászkártya. 2018. szeptember 01-jétől lesz lehetőség a regisztráció megkezdésére. Az Egyesület irodájában, munkatársunk segítségével biztosítunk lehetőséget a regisztráció megtételére, melynek menetéről, a regisztrációval kapcsolatos fontos tudnivalókról folyamatos tájékoztatást adunk az Egyesület weboldalán.

Vezetőség

IDŐJÁRÁS

HORGÁSZREND - érvényes: 2018. január 1 -től    letoltes

 

Elfogadva az Oroszlányi Horgász EgyesületVezetőségének17/2017. (XII.14.) számú határozatával.

 

I.       ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.       Az Erőműi tavon horgászhellyel (állással) és csónakkal kizárólag az Oroszlányi Horgász Egyesület (a továbbiakban: OHE) tagjai, illetve jogilag azonos elbírálású csoportok rendelkezhetnek.

2.       A horgászhely nem strand, ezért ott fürdeni, hangoskodni tilos, a horgászhelyen tartózkodók magatartásáért a tulajdonos is felelős.

3.       A horgászállás tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy vendégei maradéktalanul betartsák a horgászat szabályait, továbbá viselkedésükkel ne zavarják a környezetükben tartózkodókat. Ezen szabályok megszegése esetén a horgászállás tulajdonosa ellen fegyelmi eljárás indítható.

4.    A vízszennyezés megakadályozása közérdek. Tilos a szennyvíznek bármilyen módon a tóba juttatása, továbbá a gépjárművek mosása, robbanómotorok (szivattyúk) üzemeltetése, a parttól számított 30 m-en belül. Az állás mögötti vízpart tisztán tartásáért az állástulajdonos a felelős. A szemetet a kihelyezett szeméttárolóba kell gyűjteni.

5.       A horgászállás tulajdonosa, amennyiben horgászállásán üzletszerűenhorgászvendéget fogad, úgy ezen tevékenységét minden év január 31-ig az OHE irodájában bejelenteni köteles.

6.      A meglévő horgászálláson átalakítást, felújítást végezni csak úgy lehet, hogy az OHE-hez kettő példányban erre a célra rendszeresített nyomtatványt kell benyújtani, melyet elbírálás után a Vértesi Erőmű Zrt. engedélyez. Az engedély iránti kérelemhez méretarányos helyszínrajzot kell csatolni. Az engedély kézhezvétele előtt a munkálatokhoz hozzáfogni nem szabad. Az építés vagy bővítés ideje alatt az engedélyt a helyszínen kell tartani, hogy az ellenőr a méretek betartását ellenőrizni tudja.

7.     A környezetvédelmi előírások szigorú érvényesítése minden horgász kötelessége. Az előírások megtartásának érdekében minden partszakaszon és a gátak területén is tilos szemetelni. Szemetes helyen a rend helyreállításáig a horgászatot szüneteltetni kell. Ilyen jellegű ellenőri felszólításnak haladéktalanul eleget kell tenni. Aki a felszólítást nem hajlandó tudomásul venni és a szemét összeszedését megtagadja, annak a területi engedélyét be kell vonni.

8.      A horgászállást és a bejárót a tulajdonos köteles fegyelmi felelősség terhe mellett jó állapotban tartani.

9.    Az állásjogosultság megszűnése (kilépés, haláleset, stb.) után, a tulajdonos vagy örököse köteles az állást OHE-tag részére megvásárlásra felajánlani. Az örökös – amennyiben igényli és alapszabályba nem ütközik – kérheti felvételét az OHE-be az állásjogosultság fenntartása érdekében.

Amennyiben örökösödés nem áll fenn vagy az örökösnek nincs belépési szándéka, az állást fél éven belül értékesíteni kell. Ha ezen időszakban OHE taggal érvényes adásvétel nem jön létre, az állást 3 hónapon belül le kell bontani és az álláshelyet az OHE részére vissza kell adni.

10.   Az állásvásárlásának tényét – a nyilvántartásban szereplő adatok változásának átvezetése miatt – az adásvételi szerződés létrejöttét követően a vásárlónak egy héten belül be kell jelentenie az OHE-nél.A vásárló az adásvétellel kapcsolatos bejelentést aláírva, két példánybankell, hogy benyújtsa az OHE-hez. A bejelentéshez egy példány adásvételi szerződést köteles csatolni, továbbá ezzel egyidejűlegOHEaz átírási illetéket is meg kell fizetni. A tulajdonjogban bekövetkezett változásról a vevő a Vértesi Erőmű Zrt.-től kap értesítést.

11.   A 9. pontban leírt szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni ajándékozás, valamint öröklés esetén azzal, hogy ajándékozás esetén a megajándékozott, öröklés esetén az örökös a bejelentésre kötelezett fél,aki a bejelentés mellékleteként az ajándékozási szerződést, illetve a hagyatékátadó végzést köteles benyújtani az OHE-hez.

12.    A tárgyévet követő év területhasználati díjját az értesítésen feltüntetett időpontig kell befizetni. A befizetés elmulasztása a Területi engedély bevonását vonja maga után.

13.    A part nem a horgász tulajdona, ezért köteles tűrni, hogy ott más OHEtagok, vendéghorgászok, vagy ellenőrzést végzők közlekedjenek. Nem szabad megakadályozni a parton a vendéghorgászok horgászatát, ha magatartásukkal nem sértik a Horgászrend, illetve a horgászattal kapcsolatos egyéb szabályokelőírásait és nem zavarják az állástulajdonosok tevékenységét. A parton építmények (ólak, garázsok, pincék) és kerítések építése tilos, a szabad közlekedést semmi nem zavarhatja. Ezen előírások megszegése a horgászállás fennmaradási engedélyének visszavonását eredményezheti.

14.    A horgászállásra az ellenőrnek szabad bejutást biztosítani kell. A horgász bejárót napnyugtától napkeltéig működőképes jelzőberendezés használata esetén (csengő) lezárhatja. A jelzőberendezés működtetése esetén haladéktalanul reagálni kell.

15.   A Vértesi Erőmű Zrt. tulajdonát képező parti sávban és a horgászállásokon állatot tartani tilos. Ebeket is csak gazdájuk jelenlétében szájkosárral, illetve pórázon lehet ott tartani úgy, hogy a környező állások tulajdonosait ne zavarja és az ellenőrök munkáját ne akadályozza.

II.      CSÓNAKHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1.     Az Erőműi tavon horgászó OHE tagok, napijeggyel horgászók, illetve vendéghorgászok csak saját felelősségükre használhatnak csónakot. A csónakot a 2. pontban előírtaknak megfelelően azonosítási számmal kell ellátni. A csónakos horgászat során elkövetett szabálysértésekért a csónak tulajdonosa is felelősségre vonható. Az esetleges balesetekért az OHE felelősséget nem vállal. Kiskorúak, ifi horgászok felügyelet nélkül csónakot nem használhatnak.

2.  Sötétedéstől napkeltéig (éjjel) a vízen közlekedni,horgászni csak a partról jól látható módon kivilágított csónakkal lehet.

3.    A csónakot az orrész mindkét oldalán nyilvántartási számmal kell ellátni a következők szerint: az OH betűjelzés után kötőjellel a szektor jele (A,B,C,D), majd újabb kötőjellel az állás-szám következik. A betűk és a számok magassága 12 cm, szélessége 8 cm kell legyen. Ha a tábla alapszíne fehér, úgy fekete, ha sötét, akkor fehér felirattal kell ellátni.

A szektorok jelölése az alábbiak szerint történik:

A = oroszlányi oldal

B = vízmű oldal

 C és D = bokodi oldal

pl.:  OH-A-103 jelentése a következő:

  OH = oroszlányi horgász,

  A = oroszlányi oldal szektorjele,

 103 = a tulajdonos állásszáma, egyben a csónakszám is.

4.   Állással nem rendelkező csónaktulajdonos OHE-tag a csónakját a kikötőhely állásszámával köteles ellátni. Az időközben megváltozott állásszámot a csónakonjavítani kell.

5.      Az OHE tavain szörföt vagy vitorlást, illetve semmilyen strandeszközt sem az OHE tagjai, sem azok vendégei nem használhatnak.

6.      A csónakot fürdőzésre sem a horgász, sem vendégei nem használhatják.

7.    A csónakban csak annyi személy tartózkodhat, ahány személyes a csónak. Ez a szám a gyermekek esetében is érvényes.

8.  A túlterhelt csónak tulajdonosa ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni gondatlan veszélyeztetés miatt.

9.    A Vértesi Erőmű Zrt. bekerített üzemterületén, a völgyzáró gáton, illetve a táblával megjelölt helyen csónakkal kikötni tilos! A terelőgátaknál és egyéb műtárgyaknál 10 m-en belül, a szalagpálya alatt és a nyomsáv mindkét oldalán 3 m-en belül, a völgyzáró gátnál 50 m-en belül kikötni, illetve lehorgonyozni tilos!

10.    A csónakról horgászni a horgászállásoktól, illetve parti horgászhelyektől számított 150 m-en belül tilos! Csónakkal úgy kell a vízen közlekedni, hogy másokat a horgászatban ne zavarjunk. A vízen közlekedő csónak feleljen meg a biztonsági előírásoknak.

11.    November 1. – március 31. közötti időszakban csónakból csak 06.00 és 19.00 között szabad horgászni, illetve csónakkal közlekedni tilos.

12.    A vermelő halállományok védelme érdekében november 1. és március 31. közötti időszakban halradar,szonár és alkatrészeinek használata és csónakban való elhelyezése tilos.

13.    A csónak rögzítéséhez használt karókat a horgászat befejezésével el kell távolítani.

14.   A nagyfeszültségű távvezeték nyomvonala és a Bokodi közút közötti szakaszon, illetve minden olyan helyen, ahol 150 m-es védőtávolság nem biztosítható (pl.: B-sor mögött és a D-sor közti terület) csónakból horgászni tilos.

15.  Elektromos csónakmotor használata előzetes egyeztetés alapján az OHE vezetősége által kiadott ENGEDÉLY birtokában megengedett. A csónakmotor megengedett maximális teljesítménye 80 lb.

16.Elektromotorral meghajtott csónakkal csak olyan sebességgel lehet közlekedni, ami a vízen tartózkodó többi csónak biztonságát nem veszélyezteti.

III.    HORGÁSZATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.      Vízterületeinken – jelen horgászrendben meghatározott eltérésekkel – az éjjel-nappali horgászat megengedett, természetesen sötétedéstől napkeltéig (éjjel)a horgászhelyet (csónakot is) a partról jól látható módon ki kell világítani.

2.       Felnőtt horgász 2 bottal, a zsinóron maximum 3-3 horoggal horgászhat.

3.       Ifi horgász 1 bottal, a zsinóron maximum 3 horoggal horgászhat.

4.     Gyermek horgász - felügyelet mellett - 1 db botra szerelt úszós készséggel horgászhat, de nemes halat nem tarthat meg. Ha a legalább 12. életévét betöltött személy eredményes horgászvizsgát tesz, ifjúsági horgásznak kell tekinteni, de kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat 1db egyágú horoggal felszerelt horgászkészséggel.

5.   A horgászálláson egy időben, egy irányban bevetett horgászkészségek száma a horgászállás szélességét figyelembe véve nem lehet több méterenként 1 db-nál.

6.      Az1x1 m-es kis halfogó háló használata kizárólagcsalihal fogására engedélyezett.

7.     Gyermek horgász csali hálót nem használhat.

8.  Behúzós horgászmódszer kizárólag jelen horgászrendben meghatározott általánoselőírások, valaminta külön fejezetben taglalt szabályozás mellett folytatható.

9.    A Majki középsőtavon az OHE tagjai, az Öreg tavon és a XVI/1-es tavon minden horgászatra jogosult, jégről, saját felelősségére horgászhat. Jégről horgászni csak nappal, jó látási viszonyok mellett szabad abban az esetben, ha a jég vastagsága eléri a 10 cm-t, nem olvad, illetve nem mozog. A kivágott léket távozáskor jól látható módon meg kell jelölni. A lék mérete nem haladhatja meg a 30x 30 cm-t. Gyermek és ifi horgász jégen csak felnőtt jelenlétében horgászhat. Az esetleges balesetekért az OHE felelősséget nem vállal.

10.   Évente kifogható nemes hal az OHE vízterületein:

a)    felnőtt horgász részére 35 db nemes hal,

b)   70 év feletti (10 éves tagság), vagy mozgáskorlátozottkedvezményt igénybe vevő felnőtt részére 18 db nemes hal,

c)   ifi horgász részére 18 db nemes hal.

11.  Ezen belül hetente fogható:

a)  felnőtt részére 3 db nemes, 5 kg egyébhal

b)  ifi részére 2 db nemes hal, a mennyiségi-korlátozással nem védett halfajokból hetente 5 kg,

c)  Gyermekhorgász mennyiségi és méretkorlátozás alá nem eső halból hetente 5 kg-ot foghat, a vonatkozó tilalmi idők figyelembe vételével.

12.  Törpeharcsára minden engedéllyel rendelkező OHE tag bármikor horgászhat és a megfogott törpeharcsát súlykorlátozás nélkül megtarthatja.

13.A 6 kg feletti pontyot megtartani nem szabad. Azt kíméletesen vissza kell engedni a tóba.

14.A hetenként megfogható nemes hal 3 db (ponty, csuka, süllő, balin, angolna, harcsa.)

15.Amúrból havonta 2 db fogható.

16.A ragadozó halakra elrendelt tilalom időszakában harcsára horgászni március 1 – március 31 közötti időszakban csalihallal vagy halszelettel tilos.Ilyenkor giliszta, pióca és más harcsa-csali használható (pergetni nem szabad).

17.A megtartani kívánt nemes halat azonnal be kell írni a fogási naplóba a fogás időpontjának (hónap, nap, óra, perc), a hal súlyának és hosszának feltüntetésével. A dátumot a fogási naplóba arab számokkal kell beírni.

18.Az egyéb halat távozás előtt, becsült súlya alapján kell beírni a naplóba.

19.A kifogott, és megtartani kívánt élő halat - fajtától függetlenül - haltartóban, az élővízben kell tartani, vagy a kifogását, és életének kíméletes módon történő kioltását követően azonnal meg kell tisztítani. A megtartott halat tilos kínos fulladásnak kitéve vödörben, nejlon zacskóban, vagy szárazon tárolni.

20.A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni tilos. A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.

21.A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el, a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközében tárolhatja!

22. Az álláson szákban, hűtőszekrényben, hűtőládábanfellelhető hal mennyisége nem lehet több a folyamatos kint tartózkodás során megfogott és a fogási naplóba bejegyzett mennyiségnél. A hűtőszekrényben és hűtőládában csak egészben tárolható a hal.Az ellenőr kérésére a hűtőszekrény, hűtőláda tartalmát meg kell mutatni! A horgászat befejezése után, távozáskor a megfogott halat a fogási naplóval együtt a távozó horgásznak magával kell vinni.

23.A tilalmi időket, méret – és mennyiségi korlátozásokataz alábbi táblázat tartalmazza:

Érvényes az OHE összes tavára

(Erőműi tó; BokodiÖreg tó; XVI/1.sz.tó; Majki középső tó, Majki alsó tó)

Őshonos halfajok

Halfaj

Tilalmi idő

tól-ig

Méretkorlátozás

cm

Mennyiségi korlátozás

alá tartozik-e?

balin

03.01-04.30.

40

igen

compó

egész évben

   

csuka

02.01-03.31

50

igen

domolykó

04.15-05.31

25

nem

fogassüllő

03.01-04.30

40

igen

garda

04.15-05.31

20

nem

harcsa

 

60

igen

jászkeszeg

04.15-05.31

20

nem

kecsege

egész évben

   

márna

04.15-05.31

40

nem

menyhal

egész évben

   

paduc

04.15–05.31

20

nem

ponty

 

32

igen

sebes pisztráng

10.01-03.31.

22

nem

sügér

03.01-04.30

nincs

nem

széles (arany) kárász

egész évben

   

szilvaorrú keszeg

04.15-05.31

20

nem

vágó durbincs

egész évben

   

 

Idegenhonos halfajok

Halfaj

Tilalmi idő

tól-ig

Méretkorlátozás

cm

Mennyiségi korlátozás

alá tartozik-e?

amúr

 

50

igen

amúrgéb

   

nem visszaengedhető

busa

   

nem visszaengedhető

ezüstkárász

   

nem visszaengedhető

fekete sügér

egész évben

   

fekete törpeharcsa

   

nem visszaengedhető

naphal

   

nem visszaengedhető

razbóra

   

nem visszaengedhető

törpeharcsa

   

nem visszaengedhető

24.          

Tilalmi rendelkezések

a)    Tilalmi időn kívül megfogott méretes süllőt meg kell tartani, azt visszaengedni tilos!

b)   A horogra kívülről akadt halat megtartani TILOS!

c)   Az OHE vizein az OHE tagjai más jogcímen (pl.: napijegy, vendégjegy, jogi jegy)nem horgászhatnak.

d)   Eltiltás alatt álló horgász az eltiltás ideje alatt állásán horgászat céljából vendéget nem fogadhat. Ha a horgászállást más, engedéllyel rendelkező családtag (férj, feleség, gyermek) is használja, az eltiltott horgász semmilyen módon nem kapcsolódhat be a horgászatba. Eltiltás alatt álló OHE tag az OHE vizein más jogcímen(jogi engedély, cserejegy) nem horgászhat.

e)   Fogási napló tulajdonosának távollétében a naplóba bejegyzést senki nem tehet. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban az adott napot. Vízi járműből végzett horgászat esetén az indulás számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot.

f)    A bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni TILOS! Őrzött, felügyelt felszerelésnek minősülnek a következő esetek:

     a horgász a felszerelésének 50 méteres körzetében tartózkodik és a kapásjelző által közvetített jelzésre haladéktalanul reagálva megkezdheti a hal fárasztását;

     a horgász a vízen tartózkodik, amelynek célja a hal fárasztása, visszaengedése, a horgászhely etetése, vagy (arra feljogosító jegy esetében) a szerelék behúzása.

g)    Aki a horgászhelyeta fenti szabályoktól eltérő módon elhagyja, köteles készségeit a vízből kivenni.

IV.     A BEHÚZÓS HORGÁSZAT KÜLÖN SZABÁLYAI

1.              Behúzásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű) juttatja el a horgászhelyre.

2.              A horgász 2 bottal, szerelékenként (botonként) egy darab, egy ágú horoggal horgászhat.

3.              A módszert alkalmazni horgászálláson, valamint e célra kijelölt parti horgászhelyen lehet.

4.              A behúzós horgászmódszert békés halak bojlis módszerrel történő horgászata, illetve harcsa horgászata esetén lehet alkalmazni.

5.      Harcsa horgászata esetén a felkínált csalihal mérete minimum 15 cm kell, hogy legyen.

6.  Behúzós horgászat megkezdése előtt a horgásznak bejelentkezési kötelezettsége van a www.orhe.hu  webhelyen a „Regisztráció behúzós horgászathoz” fülön, amennyiben az adott horgászhelyen több horgász alkalmazza a behúzás módszerét, a bejelentést minden horgásznak meg kell tennie.

7.     A horgászat megkezdésének kell tekinteni a bolyázást és az etetést is. A bejelentkezéssel a horgászhelyen ténylegesen eltöltött időszakot kell jelölni, mely minimum 1, maximum 7 nap lehet.

8.     Behúzós módszert alkalmazó horgász a kifogott halat mérlegelés, fotózás után haladéktalanul éskíméletesen köteles visszaengedni. A módszer alkalmazása során sűrűszövésű, minimum 90x90 cm-es merítőháló, pontymatrac és fertőtlenítőmegléte és használata kötelező.

9.     A behúzásra bejelentett horgászhelyen másmódszerrel horgászni tilos, továbbá a bejelentés megkezdése előtt ezen a helyen másmódszerrel kifogott hal tartása is tilos.

10.  A kifogott halak megjelölése, csonkítása tilos! Halak jelölését kizárólag olyan személy végezheti, akit az OHE Vezetősége erre írásban felhatalmazott. A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén kártérítési felelősséggel tartozik.

11.  Partról történő horgászat esetén a felszerelések – a többi horgász zavarása nélkül – a partvonalra merőlegesen vethetők be, oldalra eltérni nem lehet.

12.  Stégről történő horgászat esetén (a szereléket behúzni csak olyan távolságra lehet, hogy a szomszédok kihelyezett bójáit figyelembevéve a zsinórok nem keresztezhetik egymást, egyéb esetekben a behúzás maximális távolsága 150 m lehet)a felszerelések – a többi horgász zavarása nélkül – az érintett stéggel közvetlenül szomszédos stégek dobásiránnyal azonos oldalainak legbelső pontjai által alkotott egyenesre merőlegesen vethetők be, oldalra eltérni nem lehet.

13.   E fejezetben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori általános előírások az irányadók.

V.      EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.      A fogási naplóban a területi engedélyen feltüntetett vízterület megnevezés és víztérkód használata kötelező!

2.    A területi jegy megvásárlója a horgászrend szabályait és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzés során feltételezett szabálysértés eseten róla fotó, hang és mozgókép felvétel készüljön.

3.      Aki az ellenőr felkérésre az ellenőrzéshez (tanúként) nem nyújt segítséget, fegyelmi vétséget követ el.

4.      Haltelepítések időszakában, vagy egyéb okból az OHE vezetősége horgászati tilalmat rendelhet el, erről külön tájékoztatja a tagságot.

VI.     KÜLÖN RENDELKEZÉSEK, ELŐÍRÁSOK

1.       Erőműi tó

a)    Az Erőműi tavon a vízszintingadozástól függetlenül, sohasem szabad a vízben állva horgászni vagy horgászkészséget bevetni. Alacsony vízállás esetén sem szabad a vízhiány miatti felszabadult mederterületre gépjárművel behajtani, ott sátrat felverni, tüzet rakni és szemetelni, vagy olyan tevékenységet folytatni, amit normál vízállás esetén sem lehetne megtenni.

b)       A lékhorgászat TILOS!

2.       Öreg-tó

a)       Az Öreg-tavon az OHE tagok és az ide érvényes napi- vagy cserejeggyel rendelkező vendégek horgászhatnak.

b)       Tilos a parton állást vagy padot építeni és a vízben állva horgászni.

c)       Foglalt hely nincs, minden horgász az érkezés sorrendjében foglalhat horgászhelyet.

d)       Lékeléses horgászat a vonatkozó szabályok betartása mellett megengedett.

e)       A behúzós horgászat nem megengedett.

f)       Csónak használata tilos!

g)       Horgászni a tó mindkét oldalán lehet. Tilos horgászni a Bokodi út mentén (völgyzárógát).

h)       Gépjárművel a vízpartra behajtani tilos, a gépjárművet a kijelölt parkolóban kell hagyni.

3.       XVI/1 sz. tó

a)       A XVI/1. sz. tavon az OHE tagok és az ide érvényes napijeggyel rendelkező vendégek horgászhatnak.

b)       Tilos a parton állást vagy padot építeni és a vízben állva horgászni.

c)       Foglalt hely nincs, minden horgász az érkezés sorrendjében foglalhat horgászhelyet.

d)       Lékeléses horgászat a vonatkozó szabályok betartása mellett megengedett.

e)       A behúzós horgászat nem megengedett.

f)       Csónak használata tilos!

g)       Horgászni a tó mindkét oldalán, valamint a völgyzáró gáton lehet. Kivétel a táblával jelzett partszakasz.

h)       Gépjárművel behajtani a vízpart melletti útra csak bepakolás és kipakolás szándékával lehet, ott parkolni TILOS! A gépjárművet a kijelölt parkolóban kell hagyni.

4.       Majki Középső tó

a)       A Majki Középső tavon csak az OHE tagok horgászhatnak. Ide sem napi- sem cserejegy nem érvényes.

b)       Tilos a parton állást vagy padot építeni és a vízben állva horgászni.

c)       Foglalt hely nincs, minden horgász az érkezés sorrendjében foglalhat horgászhelyet.

d)       Lékeléses horgászat a vonatkozó szabályok betartása mellett megengedett.

e)       A behúzós horgászat nem megengedett.

f)       Csónak használata tilos!

g)       Horgászni a tó mindkét partján lehet. A völgyzárógáton horgászni tilos.

h)       Gépjárművel a vízpartra behajtani TILOS, a gépjárművet a kijelölt parkolóban kell hagyni.

5.       Majki Alsó-tó

a)       A Majki Alsó-tavon csak az OHE tagok horgászhatnak, ide sem napi-, sem cserejegy nem érvényes.

b)       Tilos a parton állást vagy padot építeni és a vízben állva horgászni!

c)       Foglalt hely nincs, minden horgász az érkezés sorrendjében foglalhat horgászhelyet.

d)       Lékeléses horgászat nem megengedett.

e)       A behúzós horgászat nem megengedett.

f)       Csónak használata tilos!

g)       Horgászni a gátról, illetve a tó erdő felőli oldalán szabad, a gátra kerékpáron kívül más járművel felhajtani tilos!

 

VII.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.     Jelen horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halászatról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. számú törvény, a törvényhez kapcsolódó rendeletek az irányadók.

2.    A horgászrend megsértői ellen az OHE fegyelmi bizottsága eljárást folytat le az OHE fegyelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően. Súlyosabb esetekben az OHE elnöke szabálysértési, illetve büntetőeljárást kezdeményezhet.

3.    Vendéghorgászt szabálysértés esetén az elnök saját hatáskörében (az eset súlyosságától függően) eltilthatja az OHE vizein történő horgászattól.

4.    A horgászrend2018. január 01. napján lép hatályba.

5.    Jelen horgászrend hatálybalépésével egyidejűleg a 2014. január 1. napjától hatályos horgászrend hatályát veszti.

Oroszlány, 2018. január 01.

                                                                                                                          

                      Helmeczi József s.k.                                                       Varju György s.k.

                            OHE Titkár                                                                 OHE Elnök

HORGÁSZREND érvényes: 2018. január 1 -től 

 

OROSZLÁNYI HORGÁSZ EGYESÜLET - Cím: 2840 Oroszlány Mészáros Lajos u. 2/a | Telefon: +36 34 / 361 - 314 | Fax: +36 34 / 560 - 166 | E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.